Van het bestuur
Beste badmintonners,
We zijn de jubileumcie (Floortje, Inge en Gerdie) erg dankbaar voor het regelen van het leuke feest in De Blauwe Stadhoeve. Na een jubileumfeestje waar je u tegen kon zeggen en waarvan de locatie tot op het laatst geheim bleef (in de bus werd gespeculeerd op een Duitse bestemming!) lopen we al weer naar het einde van dit 40e seizoen: in nieuwe sportshirts! Deze zijn aangeschaft voor de leden die op 1 december 2017 op de lijst stonden, ieder een shirt of polo op eigen naam op kosten van de vereniging. De shirts kunnen worden bijbesteld zonder opzetkosten. Deze zijn dan wel voor eigen rekening. Wie belangstelling heeft, kan dat aangeven bij Gerdie.
Onze ledenwerving heeft welgeteld één nieuw lid opgeleverd (Beerend Schreur, welkom, Beerend!) en Aart Elzinga is, vanwege het vrij spelen op woensdag dat voor hem vanwege zijn gehoor veel prettiger is, na zijn vijfrittenkaart weer lid geworden. Welkom!
De opkomst op woensdag is heel goed, op vrijdag zouden we graag nog een grotere gemiddelde bezetting zien. Slechts een enkele keer hebben we meer dan drie banen nodig. We gaan informeren naar de mogelijkheden voor aangepaste speeltijden/aantal banen voor het volgende seizoen.
Om ons onbekende redenen is de minicompetitie dit jaar niet van de grond gekomen. Wij hebben het initiatief genomen om de betrokken verenigingen uit te nodigen op onze resterende tossdagen in april en mei. Daarop heeft alleen Tonnegido gereageerd dat ze de belangstelling zouden inventariseren. Wout vertegenwoordigde in elk geval Toledo. We wachten af of er wellicht meer animo is voor de toss in mei!
Wij zullen de badmintonners van de wijkteams gelegenheid om te spelen aanbieden v.a. half april tot aan de sport- en spelweek op vrijdagavond.
Rest ons jullie te wijzen op de mogelijkheid - Tom maakt er steeds reclame voor - om je op te geven als vrijwilliger voor de TT. Het is echt erg leuk, dus doe mee!
Tom, Ben en Gerdie
Oproepen
Niemand heeft gereageerd op de oproepen wat betreft de make-over van de website of op zijn minst het overnemen van het beheer ervan van Bob Hogeveen. Floortje zet af en toe iets op de Facebook account, maar voor de site zullen we andere oplossing moeten vinden. Het bestuur beraadt zich.
Er heeft zich ook nog niemand gemeld voor een plek in het bestuur. Tom en Ben gaan stoppen! Geïnteresseerden kunnen zich melden en 'meelopen'.
Reacties s.v.p. naar Gerdie.
Mogelijke proeftraining
De inventarisatie van de belangstelling op woensdag leverde een gelijkspel op van mensen die (mogelijk) wel en absoluut geen belangstelling hebben. De stemmen staken, maar enkele leden gaven wel te willen blijven vrij spelen, maar zeker niet meer aan training te zullen beginnen. Het vrijspelen bevalt prima op woensdag en het lijkt beter om gezien die belangstelling, eerder dit uit te bouwen dan de tijd te gebruiken voor training.
Wij hebben vervolgens Everina Keizer gepolst (ervaren trainer, lang geleden jeugdlid van BCAO, woont in Eext) of zij mogelijk wilde komen trainen, maar dan op de vrijdagavond. We zullen dan geen verschil tussen gevorderde en beginnende spelers maken, de groep kan zelf paren maken.
Everina staat niet te springen, maar zou met een minimale groep van 8 mensen wel een aantal keren een training op maat willen verzorgen, waarbij de groep kan aangeven wat men wil oefenen. Het bestuur stelt voor om haar een keer op proef uit te nodigen op een vrijdag, waarbij we ervan uitgaan dat de aanwezigen, waaronder altijd wel enkele leden met belangstelling voor training, zo sportief zullen zijn om dan mee te doen. Daarna kunnen we inventariseren wie voor zo'n beperkte en specifieke vorm van technische training in is. Bij voldoende belangstelling kunnen we dan verder praten met Everina voor volgend seizoen.
Tellers gezocht badmintontoernooi
Anne en Annemiek nemen de organisatie van het sport- en speltoernooi voor hun rekening. Tellers gevraagd voor hand- en spandiensten en om te tellen. Dinsdag 8 mei 16:45-19:00 uur. Geef je s.v.p. op, ook als je maar een deel van de tijd kunt helpen! Je kunt je opgeven bij Gerdie en er hangt ook een lijst op vrijdag in de zaal.
TT
Wij kunnen nog wel wat extra opgaven gebruiken voor vrijwilligersploeg BCAO voor de TT, met name voor de vrijdag en de zaterdag. Familieleden of vrienden mogen ook mee! Opgave bij Tom. Het welbegrepen eigenbelang is dat de vereniging door deze inkomsten de lage contributie jaar op jaar kan handhaven.
Huren zaal in juni
Het bestuur peilt de belangstelling voor het bijhuren van zaalruimte in juni voor vrij spelen. De laatste twee jaar hebben we dat op de vrijdagavond, bij voldoende belangstelling, gedaan. Twee jaar geleden was de opkomst beter dan vorig jaar. Geef s.v.p. door aan Gerdie (er hangt een lijst op vrijdag, mag ook per mail) waar je voorkeur naar uit gaat: juni-wo, juni-vr. Ook als je helemaal niet wilt spelen in juni, willen we dat graag weten!
Afsluiting seizoen
Het bestuur stelt voor om dit jaar als afsluiting van het seizoen een aangeklede borrel te doen in de Sportsbar, aansluitend op de laatste speelavond, welke dat ook wordt.
Agenda
- 1e vrijdag van de maand: toss.
- Woensdag t/m mei (excl. vakantie): vrij spelen 18:45-20:00.
- Vrijdag 19:30-22:00 vrij spelen.
- Dinsdag 8 mei 16:45-19:00 uur: badmintontoernooi Sport en Spelweek.
- Laatste speelavond met aansluitende borrel Sportsbar: wordt nader aangekondigd.